try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Kategoryzacja kwater

Promocja systemu kategoryzacji agrokwater i innych obiektów bazy turystycznej realizowanych na zlecenie LGD "Puszcza Białowieska"


CELE PROJEKTU
1. Opracowanie koncepcji wewnętrznego systemu kategoryzacji agrokwater i innych
obiektów wiejskiej bazy turystycznej uwzględniającego zasoby materialne i wartości kulturowe regionu
2. Wdrożenie wewnętrznego systemu kategoryzacji
3. Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu oznakowania kwater i innych obiektów wiejskiej bazy turystycznej
4. Wspieranie rozwoju usług doradczych związanych z agroturystyką
5. Promowanie walorów kulturowych jako głównej, obok walorów przyrodniczych, atrakcji turystycznej

ETAPY PROJEKTU
1. Opracowanie wstępnych założeń i narzędzi do inwentaryzacji zasobów
2. Szkolenie z zakresu analizy i oceny zasobów wiejskiej bazy turystycznej
3.Analiza założeń i opracowanie koncepcji docelowej wraz z narzędziami kategoryzacyjnymi i oznaczeniami
4. Kategoryzacja testowa 9-12 obiektów
5. Ocena i korekta metod wraz z narzędziami kategoryzacyjnymi
6. Promocja systemu kategoryzacyjnego w gminach
7. Ocena i klasyfikacja 60 obiektów wiejskiej bazy turystycznej

Regulamin znaku markowego Krainy Żubra przyznawany usługom turystyki wiejskiej Podlasia

§1

Produkt markowy turystyki wiejskiej regionu Podlasia obejmuje kompleksową usługę turystyczną oferowaną przez gospodarstwa agroturystyczne lub usługodawców turystyki wiejskiej, uwzględniający lokalne dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz specyficzny charakter usług związany z regionem.
§2

ZNAK markowy Krainy Żubra jest znakiem jakości regionalnej przyznawanym przez KOMISJĘ LUSTRACYJNĄ
§3

Posługiwanie się znakiem marki Krainy Żubra jest niezależnym regionalnym wyróżnikiem jakości regionalnej i nie wyklucza oceny wiejskiej bazy noclegowej wg systemu kategoryzacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".
§4

ZNAK markowy Krainy Żubra przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom agroturystycznym lub kwaterom wiejskim, które zostały zakwalifikowane i otrzymały prawo firmowania swoich działalności tym znakiem.
§5

Używanie ZNAKU marki poprzedzone jest komisyjną lustracją kwatery oraz wywiadem przeprowadzonym z usługodawcą. Lustrację kwatery prowadzą osoby upoważnione przez Zarząd BSA "ŻUBR".
§6

Ocenę jakości usług potwierdzają następne formularze:

A) zawiera kryteria jakości, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z. dnia 19 sierpnia 2004r. {Dz. U. Nr 22 z dnia 10 lutego 2006r.) określające minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, jak również dodatkowe wymagania, przyjęte przez ...PCL......................
Spełnienie kryteriów zawartych w formularzu Ą jest obowiązkowe.
B) Zawiera kryteria decydujące o uznaniu danego produktu za markowy. Uznanie produktu za markowy wymaga uzyskania minimum ... 50%….. .punktów odnoszących się do jakości regionalnej.
§7

Ubiegający się o ZNAK marki, przed oceną jakości usługi, jest zobowiązany do odbycia przeszkolenia nt. specyfiki usług opartych o zasoby kulturowe regionu, jak też wymagań prawnych stawianych bazie noclegowej. Wskazane jest żeby w szkoleniach uczestniczyli również członkowie rodziny.
§8

Usługodawcy, posiadający prawo używania ZNAKIU markowego, zobowiązani są do kontynuowania szkoleń w zakresie usług turystycznych. Wymaga się uczestnictwa przynajmniej w jednym szkoleniu w roku.
§9

ZNAK marki powinien być obowiązkowa wywieszony na kwaterze w miejscu widocznym dla turystów.
§10

ZNAK marki przyznawany jest na okres 4 lat, po czym kwaterę należy poddać ponownej ocenie.
§11

W przypadku wykluczenia lub zawieszenia prawa do używania znaku powinien on być zwrócony Zarządowi Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu miesiąca.
§ 12

Usługodawca posługujący się ZNAKIEM marki powinien dysponować informacjami nt. regionu, miejsc godnych zwiedzenia i innych regionalnych atrakcji oraz do udzielania ich turystom. Zobowiązany jest również do aktywnego promowania region.
§13

Obowiązkiem usługodawcy jest współpraca z innymi usługodawcami w zakresie dbałości o dobry wizerunek regionu, zwłaszcza o dobrą jakość usług firmowanych ZNAKIEM marki.

Oświadczenie usługodawcy:

Stwierdzam, że przyjąłem do wiadomości i przestrzegania niniejszy regulamin.

Dala i czytelny podpis


INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OCENY WIEJSKIEJ USŁUGI TURYSTYCZNE,) ORAZ ZASAD WYPEŁNIANIA KART OCENY A i B -

Celem lustracji i oceny gospodarstwa agroturystycznego lub kwatery turystyki wiejskiej jest przyznanie usługodawcy wiejskiej usługi turystycznej, prawa do oznakowania obiektu i używania znaku jakości regionalnej Krainy Żubra.

Logo Krainy Żubra oznacza, że kwatera jest sprawdzona i spełnia ustawowe wymagania jakościowe. Regionalne znaki wyróżniające przyznawane są tym kwaterodawcom, którzy zachowują i kultywują regionalne tradycje i dziedzictwo kulturowe, a ich usługa spełnia przyjęte w tym zakresie kryteria.

Przyjęty system oceny kwater pozwala na wypromowanie i utrzymanie określonego wizerunku gospodarstw agroturystycznych i kwater turystyki wielkiej podlaskiej wsi konkurencyjnego w stosunku do innych regionów w kraju.

Lustracje obiektów prowadza inspektorzy upoważnieni przez Zarząd Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego. Od lustrujących obiekt, wymaga się zachowania obiektywizmu, przyjaznej postawy wobec usługodawcy i sprawiedliwej oceny. Wskazane jest by inspektor był jednocześnie doradcą usługodawcy i partnerem w aktywizowaniu go do twórczego myślenia.

Pomocne w sprawiedliwej ocenie obiektu będą pytania; Czy ja bym się tu dobrze czul? Co można polepszył? Czy zmiany w obiekcie były uzasadnione finansowo? W jakim kierunku rozwijana jest turystyka w regionie? Inspektor nie powinien ingerować w poziom cen, gdyż te ustala usługodawca i ponosi za nie odpowiedzialność.

Podstawowe oceny jakości usług stanowią formularze kart oceny A i B, wypełniane przez inspektorów podczas lustracji obiektu oraz zdjęcia obiektu (wykonane na zewnątrz, jak i wewnątrz). Ostateczną decyzję o przyznaniu znaku markowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o karty oceny i zdjęcia.

Gospodarze otrzymują karty oceny obiektu na 2 tygodnie przed inspekcja, celem szczegółowego zapoznania się z wymogami, a także przeprowadzenia samooceny oraz przygotowania się do wizyty inspektorów.FORMULARZ A
- karta oceny obiektu. Kryteria jakości stanowiące podstawę ubiegania się o przyznanie znaku markowego KRAINY ŻUBRA

- wyznacza minimalny standard, jaki obowiązkowo musi spełnić obiekt firmowany znakiem jakości regionalnej Krainy Żubra.

Podstawę przyjętych kryteriów jakości stanowią obowiązujące ustawowe wymagania oraz wymagania kategorii standard, wynikające z systemu oceny wiejskiej bazy noclegowej, przyjętego przez Polska Federację Turystyki Wiejskiej."Gospodarstwa Gościnne"

Gospodarstwa agroturystyczne i kwatery turystyki wiejskiej, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., zaszeregowane są do innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie określa Załącznik nr 7 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z linia 19 sierpnia 2004r. Dz. U. Nr 22 z dnia10 lutego 2006).
Nr ewidencyjny i data wydania decyzji - wynika z w/w Rozporządzenia, polega na zarejestrowaniu kwatery/gospodarstwa agroturystycznego w urzędzie gminy, jest obowiązkiem każdego usługodawcy, świadczącego usługi w tzw. innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, a nie będących obiektami hotelarskimi (hotel, motel, pensjonat, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe).FORMULARZ B
- karta oceny obiektu. Kryteria jakości regionalnej warunkującej przyznanie znaku markowego KRAINY ŻUBRA i wyróżniających znaków regionalnych
- zawiera kryteria odnoszące się do Jakości regionalnej. Prawo używania znaku markowego Krainy Żubra przysługuje kwatero dawcy, którego obiekt uzyskał podczas oceny minimum 30 punktów i przynajmniej 4 regionalne znaki wyróżniające ( w tym co najmniej jeden z działów I-III).


Kryteria oceny obiektu. Kryteria jakości regionalnej warunkującej przyznanie znaku markowego KRAINY ŻUBRA i wyróżniających znaków regionalnych

Formularz obejmuje kryteria jakości regionalnej (pkt. I-VIII), stanowiące podstawę do wyróżnienia kwatery odpowiednimi piktogramami - regionalnymi znakami wyróżniającymi. Poszczególne kryteria oceniane są punktowo. Punkt IX -tzw. "inne" pozostaje do dyspozycji oceniających kwaterę, wzmacniając regionalny charakter kwatery i usługi Turystycznej.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kwatera, wynosi ogółem 100. Minimalna liczba punktów umożliwiających przyznanie regionalnych znaków w poszczególnych kategoriach jest opisana w formularzu np. 10/4
30 punktów minimum i otrzymanie prawa używania 4 regionalnych znaków wyróżniających (w tym co najmniej jeden z działów I-III) upoważnia do oznakowania kwatery znakiem markowym Krainy Żubra.I. Podlaska drewniana chata
 • I.1. kształt prostokątny lub przybliżony;
 • I.2. niski fundament (bez wysokiego podpiwniczenia);
 • I.3. pokrycie dachu {dachówka, gont, dranka, słoma, nacina);
 • I.4. ganek (element przyległy do budynku, ażurowa konstrukcja od połowy);
 • I.5. drewniana elewacja o tradycyjnym wzorze.

  II. Elementy malej architektury decydujące o wiejskim charakterze obiektu
 • II. l. zdobnictwo budynków mieszkalnych (szczytowe: wiatrownice, rogowniki, zwieńczenia szczytów, ozdobne szalunki: okienne/drzwiowe: okienka szczytowe, okna trójdziałowe, drzwi, okiennice, podokienniki; zrębowe: listwy podokapowe, naroża, ganki);
 • II.2. drewniane elementy malej architektury ogrodowej (tworzące określoną kompozycję; drewniany wóz, socha, brona, rzeźby, inne);
 • II.3. ogrodzenie drewniane (dopuszczalnie - konstrukcja nośna z innych materiałów, licowo-sztachety, ploty żerdziowe', deskowe wzdłużne);
 • II.4. studnia z żurawiem lub drewnianym zadaszeniem;
 • II.5. altanka (odrębny budynek o częściowi ażurowej konstrukcji umiejscowiony w obrębie gosp. agroturystycznego);
 • II.6. koncepcja całości, zgodność z krajobrazem otaczającym kwaterę (powinna tworzyć jednorodny stylowo zespół elementów gospodarstwa, funkcjonalny i bezpieczny).

  III. Tradycyjny ogród i sad
 • III.1. tradycyjny ogród kwiatowy (obszar koncepcyjnie tworzący jedną całość, wyraźnie wydzielony, oddzielający dom od ulicy lub innych obiektów, zasadzony gatunkami kwiatów charakterystycznych dla wsi regionu);
 • III.2. tradycyjny wysoki sad (zwarty masyw, minimum 6 drzew, maks. odstęp 8 m, bezpośrednio przylegający do gospodarstwa);
 • III.3. ogród warzywno-zielarski (w obrąbie gospodarstwa, lub bezpośrednio przylegający – połączony ścieżką);
 • III.4. funkcjonalność turystyczna (elementy pkt. 1, 2, 3muszą być łatwo dostępne dla gości funkcjonalnie urządzone);

  Zieleń w zagrodzie wiejskiej nie powinna krępować użytkowników, a dawać im poczucie swobody i nieskrępowanej przestrzeni. Goście chcą przebywać razem i spożywać posiłki na świeżym powietrzu, wypoczywać, bawić się, grać w piłkę. Tradycyjny ogród jest harmonijnie wkomponowany w otaczający krajobraz, a jednocześnie powiązany z domem i przylega do budynku mieszkalnego z przeciwnej strony niż podwórze gospodarcze.  IV. Regionalny wystrój wnętrza
 • IV.1. izba w stylu regionalnym;
 • IV.2. miejsce wspólnego pobytu dziennego;
 • IV.3 bogactwo wystroju;

  Pkt IV. 1. 2, 3 - święty kąt, pościel i nakrycia w stylu regionalnym z naturalnych włókien,. ręczniki i makaty, tradycyjne meble, stare urządzenia (żarna, piec, kołowrotek). Dopuszczalna jest również jednolita stylizacja myśliwska.  V. Swojskie jadło i kuchnia regionalna
 • V.1. tradycje kulinarne i potrawy, znajomość regionalnych specjalności (w ofercie minimum 1 posiłek dziennie, konieczność posiadania spisu dań wraz z opisem produktów, tradycjami, ewentualnie, zdjęciami);
 • V.2. ciasta domowe (marcinek, pierożki, itp., konieczność posiadania spisu dań wraz z opisem produktów, tradycjami, zdjęciami);
 • V.3. posiłki sporządzane z produktów pochodzących bezpośrednio z gospodarstw rolnych (min. 50 % produktów, gotowość do wskazaniu źródła pochodzenia produktów);
 • V.4. możliwości przetworzenia produktów przez turystów (dotyczy warzyw, owoców, ziół, runa leśnego, grzybów). Konieczna Jest osobna kuchnia, udostępniana dla gości; miejsce suszenia grzybów. ziół,

  VI. Sprzedaż produktów regionalnych i lokalnych
 • VI.1. produkty przetworzone pochodzenia roślinnego (dżemy, powidła. chleb, itp.);
 • VI.2. produkty rolne nieprzetworzone (owoce, warzywa);
 • VI.3. miody i produkty pszczele;
 • VI..4. produkty pochodzenia zwierzęcego (wędliny, pieczenie itp.);
 • VI.5. zioła i runo leśne (zbieranych osobiście),

  należy w określonym miejscu:
 • wyeksponować oferowane produkty wraz z opisem wytwarzania (skrócony).
 • wskazać miejsca ich nabycia,
 • w miarę możliwości umożliwić degustację.

  Gospodarstwa zamierzające prowadzić sprzedaż produktów przetworzonych powinny powiadomić powiatowego lekarza weterynarii (przy sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego) lub Powiatowa Inspekcję Sanitarną ( przy sprzedaży produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego).

  VII. Warsztaty rzemiosła tradycyjnego i pokazy tradycyjnego przetwórstwa żywności (organizowane w gospodarstwie, przy współuczestnictwie gości)

  wrócić uwagę na zapewnienie niezbędnych warunków higieniczno-sanitarnych i przestrzeganie przepisów BHP
 • VII. l. tradycyjne przetwórstwo żywności (z wyłączeniem produktów konserwowanych)
 • VII.2. plecionkarstwo- wikliniarstwo itp.
 • VII.3. rzeźba ludowa- lepienie w glinie
 • VII.4. szydełkowanie
 • VII.5. tkactwo

  Należy w określonym miejscu posiadać zgromadzone niezbędne narzędzia lub urządzenia, surowce do produkcji i wzory gotowych wyrobów.  VIII. Kultywowanie tradycji i obrzędów ( organizowane w gospodarstwie)
 • VIII.1. tradycyjne święta
 • VIII.2. obrzędy weselne
 • VIII.3. "weczórki"
 • VIII.4, obrzędy związane z uprawą ziemi ( dożynki, wykopki itp.)
 • VIII.5. inne

  Należy posiadać zgromadzone rekwizyty do realizacji określonych obrzędów oraz scenariusz wraz z opisem historycznym, fotografie, itp.  IX. Inne
  Zgodność historii regionu, lokalnych legend i opowieści, umiejętność interpretacji, gwara, specyficzny charakter gospodarstwa itp..

  Tablice informacyjne przed kwaterami informują turystów o regionalnym charakterze kwatery i usługi turystycznej.