try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Aktualności

Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług ekoturystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu"


Formularz zgłoszeniowy do pobrania.Walne Zebranie Członków BSA „ŻUBR”
w dniu 9 marca 2014 r.

Hajnówka 24.02.2014.


Zarząd Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „ŻUBR” zwołuje w trybie zwyczajnym Walne Zebranie Członków BSA „ŻUBR”.
Posiedzenie odbędzie się w dniu 9 marca 2014 o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Restauracji Żubr w Hajnówce ul. Warszawska 119

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków BSA” ŻUBR”
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2013 rok.
6. Sprawozdanie finansowe skarbnika Stowarzyszenia.
7. Dyskusja nad wystąpieniem Zarządu i sprawozdaniem skarbnika.
8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu
Prezes Eugeniusz Wołkowycki

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dn. 25.02.2007. termin płatności składki członkowskiej w wysokości 100,00 zł upływa z końcem lutego każdego roku. Prosimy o zachowanie terminu uiszczenia składki na konto nr:87 1240 5279 1111 0000 5722 5782

Ps. W/w prośba nie dotyczy członków stowarzyszenia, którzy na początku roku opłacili już składkę – dziękujemy!

Informacja na temat doradztwa, pomocy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie dla kwater agroturystycznych i innych podmiotów zajmujących się turystykąKomunikat

W imieniu Zarządu Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "ŻUBR", zgodnie z pkt. 5 Regulaminu Rajdu:
"ze względu na warunki atmosferyczne rajd zostaje przełożony na inny termin".

Prezes BSA"ŻUBR"
Eugeniusz Wołkowycki.
I Rajd Rowerowy Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „ŻUBR”

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO1.Cel imprezy:
Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie południowych obszarów Puszczy Białowieskiej Powiatu Hajnowskiego.
2. Nazwa imprezy:
I Rajd Rowerowy Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „ŻUBR”
3. Organizatorzy:
Zarząd BSA ”ŻUBR”
Osoby kontaktowe:
Eugeniusz Wołkowycki tel. 607 319 760

4.Warunki uczestnictwa.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
 • Przestrzegania regulaminu rajdu oraz podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
 • Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
 • Dopuszcza się korzystania z drogi w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie.
 • Przy przekraczaniu jezdni /drogi/ organizatorzy zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
 • Poruszania się po prawej stronie jezdni.
 • Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3 - 5m, a przy zjazdach 15- 30m.
 • Należy jechać równo i spokojnie w szyku, nie dopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągła zmiana pozycji.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Przed wyruszeniem omówimy trasę przejazdu, z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, miejsca postoju na odpoczynek i posiłki.
 • Uczestnicy rajdu zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Odpłatność za uczestnictwo w rajdzie 25 zł.
 • ZGŁOSZENIA / z podaniem danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kom. /
  W terminie do 22.09.2013. na nr 607 319 760.
  Uczestnikami rajdu rowerowego mogą być:
  - członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu,
  - osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, instytucje współpracujące z BSA”ŻUBR”

  Organizatorzy przewidują max 20 uczestników.

  5. Informacje dodatkowe:
  Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruch drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. Ze względu na
  warunki atmosferyczne rajd może być przełożony na inny termin.
  6. Postanowienia prawne:
  Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno uczestników i osób trzecich.

  7. TERMIN RAJDU: 28 – 29 WRZESIEŃ 2013

  8. Przebieg rajdu rowerowego:
  28.09.2013. /sobota/

  - zbiórka uczestników rajdu na dworcu PKP Czeremcha godz. 9
  /uczestnicy rajdu z gmin: Białowieża, Hajnówka, Narew , Narewka zostaną dowiezieni wraz z rowerami i bagażem na miejsce zbiórki/
  - omówienie trasy pierwszego dnia rajdu,
  Godz. 9,15 – start, zwiedzanie kwatery ”Stara Chata” w Czeremsze, dojazd do kwatery
  „Winnica” w Dobrowodzie – odpoczynek, zwiedzanie kwatery, smak dobrej
  wody ze źródełka dł. odcinka 6,5 km
  Godz. 10,45 wyjazd z Dobrowody do Dubicz Cerkiewnych dł. odcinka 18,5 km przez Rezerwat „ Jelonka „
  /obiad na kwaterze „Pensjonat Koral” godz.13 /
  Godz. 13,45 wyjazd do kwatery „K i W. Romaniuk” w Werstoku dł. odcinka 7,5 km
  Godz. 14,30 wyjazd do kwatery „Słonecznik” w Długim Brodzie dł. odcinka 4,5 km
  Godz. 15,15 wyjazd do kwatery „ Pana Romana „ w Łozicach dł. odcinka 11,0 km
  / kolacja z ogniskiem, nocleg, śniadanie/ planowany dojazd na godz. 16,15.

  29.09.2013. /niedziela/

  Godz. 9 - śniadanie
  Godz. 10 wyjazd do kwatery w Starej Judziance dł. odcinka 8 km !!!!!!!!!!!!!
  Godz. 11 wyjazd do kwatery „Przylesie” w Lipinach dł odcinka 8,5 km !!!!!!!!!!!!!
  Godz. 12 – 13 zwiedzanie kwater w Sawinym Grodzie i Postołowie , ok. 8 km powrót do Lipin + Obiad i koniec rajdu!


  ZAPRASZAMY !  Spływ kajakowy rzekami Narewka i Narew - 30 sierpnia - 1 września 2012 r.

            W dniach 30 sierpnia - 1 września 2012 r. odbył się trzydniowy spływ kajakowy rzekami Narewką i Narwią stanowiący praktyczną weryfikację nowego produktu turystycznego w regionie. Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "ŻUBR" zorganizowało ww. spływ w ramach projektu pt. "Rzekami Podlasia naturalnie i zdrowo", który został dofinansowany w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" - edycja 2012. Donatorem środków było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

            W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz przedstawiciele branży turystycznej, tj. podmiotów mających w przyszłości obsługiwać spływy kajakowe. Przetestowano praktyczną stronę synchronizacji składowych elementów takiej imprezy. Sprawdzono, czy podmioty obsługujące wydarzenie zdają sprawę z przyszłej odpowiedzialności i czy są gotowe tą odpowiedzialność podjąć.

            Noclegi zostały zorganizowane w kwaterach położonych w pobliżu obu rzek. Wycieczkowiczom zaoferowano wysoki standard wypoczynku.


  10 LAT BSA "ŻUBR"

  W dniu 1 października 2011 r. w obiektach turystycznych uroczyska Nieznany Bór koło Hajnówki odbyły się uroczyste obchody dziesięciolecia istnienia Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "ŻUBR". W święcie wzięli udział: przedstawiciele władz samorządowych, instytucji wspierających i wdrażających, przyjaciele BSA, założyciele i członkowie pierwszego Zarządu Stowarzyszenia, obecne kierownictwo oraz członkowie BSA "ŻUBR".

  Podczas spotkania zasłużonym działaczom i VIPom zostały wręczone honorowe medale w podziękowaniu za trud włożony w pracę na rzecz rozwoju Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "ŻUBR".